fork download
 1. //bài này có sử dụng kiến thức về trie, em có thể đọc thêm tại đây nhé: bom.so/J2Zln5
 2. #include<bits/stdc++.h>
 3. using namespace std;
 4. #define int long long
 5. const int mxn = 25 * (int)1e6, inf = 1e18,mxc = 5005;
 6. map<int,int> mp[26],depth,dem;
 7. int cnt,ans,n,m;
 8. char c[mxc][mxc];
 9. string srr[mxc];
 10. int ins(string &s)
 11. {
 12. int u = 0;
 13. for(auto c : s)
 14. {
 15. int id = c - 'a';
 16. if(!mp[id][u])
 17. {
 18. mp[id][u] = ++cnt;
 19. }
 20. depth[mp[id][u]] = depth[u] + 1;
 21. u = mp[id][u];
 22. dem[u]++;
 23. if(dem[u] > 1) ans = max(ans, depth[u]);
 24. //cout << ans << '\n';
 25. }
 26. return u;
 27. }
 28. int32_t main()
 29. {
 30. cin.tie(0)->sync_with_stdio(0);
 31. cin >> n >> m;
 32. for(int i = 0; i < n; i++) for(int j = 0; j < m; j++) cin >> c[i][j];
 33. for(int j = 0; j < m ; j++)
 34. {
 35. for(int i = n - 1; i >= 0; i--) srr[j] += c[i][j];
 36. ins(srr[j]);
 37. }
 38. cout << n - ans - 1 << '\n';
 39. return 0;
 40. }
 41.  
Success #stdin #stdout 0s 5308KB
stdin
Standard input is empty
stdout
-1