fork download
 1. <?php
 2.  
 3.  
 4. $regexp = array(
 5. "en" => '/[bDdFfGghIiJjkLlmNnQqRrSstUuVvWwYZz]/',
 6. );
 7.  
 8. $lettersRU = array(
 9. 'A' => 'А',
 10. 'a' => 'а',
 11. 'B' => 'В',
 12. 'C' => 'С',
 13. 'c' => 'с',
 14. 'E' => 'Е',
 15. 'e' => 'е',
 16. 'H' => 'Н',
 17. 'K' => 'К',
 18. 'M' => 'М',
 19. 'O' => 'О',
 20. 'o' => 'о',
 21. 'P' => 'Р',
 22. 'p' => 'р',
 23. 'T' => 'Т',
 24. 'X' => 'Х',
 25. 'x' => 'х',
 26. 'y' => 'у'
 27. );
 28. $lettersEN = array_flip($lettersRU);
 29.  
 30. $text = "Пpивeт всeм! Tоday мы погoворим о тaкoй штyке, кaк базовые пoтребноcти.";
 31. $words = explode(" ", $text);
 32.  
 33. foreach($words as $ind => &$word) {
 34. if(preg_match($regexp["en"], $word)) {
 35. $word = strtr($word, $lettersEN);
 36. } else {
 37. $word = strtr($word, $lettersRU);
 38. }
 39. }
 40.  
 41. $correctText = implode(" ", $words);
 42.  
 43. echo $correctText;
 44.  
 45.  
 46.  
 47.  
Success #stdin #stdout 0.02s 26192KB
stdin
Standard input is empty
stdout
Привет всем! Today мы поговорим о такой штуке, как базовые потребности.