fork download
 1. #include <iostream>
 2. #include <vector>
 3. #include <set>
 4. #include <algorithm>
 5.  
 6. const int LIM = 10;
 7.  
 8. void show_all_permutations(int init_digits_flag) {
 9. std::vector<int> nums, idx;
 10.  
 11. while (init_digits_flag > 0) {
 12. nums.push_back(init_digits_flag % 10);
 13. init_digits_flag /= 10;
 14. }
 15. for (int i = 0; i < LIM; i++)
 16. idx.push_back(i);
 17.  
 18. std::set<int> digits_flags;
 19. do {
 20. int flag = 0;
 21. for (int new_id: idx)
 22. flag = flag * 10 + nums[new_id];
 23.  
 24. if (digits_flags.find(flag) == digits_flags.end()) {
 25. for (int new_id: idx)
 26. std::cout << nums[new_id] << " ";
 27. std::cout << "\n";
 28.  
 29. digits_flags.insert(flag);
 30. }
 31. } while (std::next_permutation(idx.begin(), idx.end()));
 32. }
 33.  
 34. int f[11][101][10];
 35. // f[i][k][l]: đếm số cách biểu diễn k dưới dạng tổng bình phương của i số
 36. // trong khoảng [1, 9]; i số tạo thành dãy tăng dần mà số cuối cùng là l
 37.  
 38. void init_f() {
 39. for (int l = 0; l <= 9; l++) {
 40. for (int k = 0; k <= 100; k++)
 41. for (int i = 0; i <= 10; i++)
 42. f[i][k][l] = 0;
 43.  
 44. f[1][l*l][l] = 1;
 45. }
 46.  
 47. for (int i = 2; i <= 10; i++) {
 48. for (int l1 = 1; l1 <= 9; l1++)
 49. for (int l2 = l1; l2 <= 9; l2++)
 50. for (int k = l2*l2+l1*l1; k <= 100; k++) {
 51. f[i][k][l2] += f[i-1][k-l2*l2][l1];
 52. }
 53. }
 54. }
 55.  
 56. void trace(int n, int x_cnt, int number_flags) {
 57. if (x_cnt == 0) {
 58. show_all_permutations(number_flags);
 59. } else {
 60. for (int l = 9; l >= 1; l--)
 61. if (f[x_cnt][n][l] > 0)
 62. trace(n-l*l, x_cnt-1, number_flags*10+l);
 63. }
 64. }
 65.  
 66. int main() {
 67. init_f();
 68.  
 69. int n;
 70. std::cin >> n;
 71.  
 72. int ans = 0;
 73. for (int l = 1; l <= 10; l++)
 74. ans += f[10][n][l];
 75.  
 76. if (ans == 0)
 77. std::cout << "-1\n";
 78. else {
 79. std::cout << ans << "\n";
 80. // trace(n, 10, 0);
 81. }
 82. }
Success #stdin #stdout 0s 15280KB
stdin
100
stdout
24