fork download
 1. #include <iostream>
 2. #include <vector>
 3. #include <algorithm>
 4. #define int long long
 5. using namespace std;
 6.  
 7. bool canCompleteRace(const vector<int>& fuel, const vector<int>& time, int fuelCapacity, int timeLimit) {
 8. int n = fuel.size();
 9.  
 10. long long currentFuel = fuelCapacity;
 11. long long currentTime = 0;
 12.  
 13. for (int i = 0; i < n; i++) {
 14. // Kiểm tra xem xe có thể đi tiếp đến trạm xăng i+1 không
 15. if (currentFuel < fuel[i])
 16. return false;
 17.  
 18. // Trừ đi lượng xăng đã tiêu hao để đi đến trạm xăng i+1
 19. currentFuel -= fuel[i];
 20.  
 21. // Đổ lại đủ xăng tại trạm xăng i+1 nếu cần
 22. long long fuelNeeded = max(0LL, fuel[i+1] - currentFuel);
 23. currentFuel += fuelNeeded;
 24. currentTime += fuelNeeded * time[i];
 25.  
 26. // Tính thời gian cần để đổ xăng tại trạm xăng i+1
 27. currentTime += (fuel[i+1] - fuelNeeded) * time[i];
 28. }
 29.  
 30. return currentTime <= timeLimit;
 31. }
 32.  
 33. long long minRefuelingTime(const vector<int>& fuel, const vector<int>& time) {
 34. int n = fuel.size();
 35.  
 36. // Kiểm tra trường hợp đầu tiên: không có đủ xăng để đi từ trạm xăng 1 đến trạm xăng N
 37. if (fuel[0] < fuel[n-1])
 38. return -1;
 39.  
 40. long long left = 0;
 41. long long right = 1e18;
 42. long long minTime = -1;
 43.  
 44. while (left <= right) {
 45. long long mid = left + (right - left) / 2;
 46.  
 47. if (canCompleteRace(fuel, time, fuel[0], mid)) {
 48. minTime = mid;
 49. right = mid - 1;
 50. } else {
 51. left = mid + 1;
 52. }
 53. }
 54.  
 55. return minTime;
 56. }
 57.  
 58. main() {
 59. int N;
 60. cin >> N;
 61.  
 62. vector<int> fuel(N);
 63. vector<int> time(N);
 64.  
 65. for (int i = 0; i < N; i++) {
 66. cin >> fuel[i];
 67. }
 68.  
 69. for (int i = 0; i < N; i++) {
 70. cin >> time[i];
 71. }
 72.  
 73. long long result = minRefuelingTime(fuel, time);
 74. cout << result << endl;
 75.  
 76. return 0;
 77. }
Success #stdin #stdout 0.01s 5284KB
stdin
3
3 3 3
3 2 1
stdout
48