fork download
 1. https://z...content-available-to-author-only...o.org/communities/solutip/
 2. https://z...content-available-to-author-only...o.org/communities/ocembusyet/
 3. https://z...content-available-to-author-only...o.org/communities/kuliokultur/
 4. https://d...content-available-to-author-only...e.com/eportfolios/7320/Home/Find_Your_Voice_2020___2020
 5. https://d...content-available-to-author-only...e.com/eportfolios/7322/Home/2020HD1080P
 6. https://d...content-available-to-author-only...e.com/eportfolios/7324/Home/_Find_Your_Voice2020
 7. https://c...content-available-to-author-only...e.com/courses/1252/pages/re-xie-he-chang-tuan-liu-de-hua-xian-shang-kan-xiao-ya-2020-hd-wan-zheng-ban-ben
 8. https://c...content-available-to-author-only...e.com/courses/1253/pages/re-xie-he-chang-tuan-%3Exian-shang-kan-wan-zheng-ban-2020-liu-de-hua-1080p-guan-kan-he-xia-zai
 9. https://c...content-available-to-author-only...e.com/courses/1254/pages/dian-ying-2020%3C%3Cre-xie-he-chang-tuan-%3E%3E-zai-xian-guan-kan-gao-qing-shi-pin-hd1080p-wan-zheng-zheng-ban-shi-pin
 10. https://u...content-available-to-author-only...e.com/eportfolios/1097/Home/2020__
 11. https://d...content-available-to-author-only...e.com/eportfolios/7346/Home/1080PHD1080p2020_
 12. https://c...content-available-to-author-only...e.com/courses/1256/pages/qin-ai-de-fang-ke-xiang-gang-hddian-ying-2020%3C%3Cdear-tenant%3E%3E-xiao-ya-xian-shang-kan
 13. https://p...content-available-to-author-only...e.com/courses/3143288/pages/hd-netflixkan-%3C%3Cqin-ai-de-fang-ke-%3E%3E-xian-shang-kan-dian-ying-mian-fei-dear-tenant-2020-~wan-zheng-ban-ben
 14. https://p...content-available-to-author-only...e.com/eportfolios/79309/Home/__Dear_Tenant_2020_
 15. https://u...content-available-to-author-only...e.com/eportfolios/1098/Home/2020Dear_Tenant
 16. https://u...content-available-to-author-only...e.com/eportfolios/1099/Home/2020Dear_TenantBT_TW
 17. https://z...content-available-to-author-only...o.org/communities/mantenat/
 18. https://z...content-available-to-author-only...o.org/communities/onesecondchampion/
 19. https://c...content-available-to-author-only...e.com/courses/1258/pages/%3C%3C-miao-quan-wang-%3E%3E-2020nian-dian-ying-wan-zheng-ban-one-second-champion-xiao-ya-xian-shang-kan-~hk-movie
 20. https://p...content-available-to-author-only...e.com/courses/3143374/pages/miao-quan-wang-one-second-champion-xian-shang-kan-wan-zheng-ban-2020-yue-yu-mian-fei-dian-ying
 21. https://b...content-available-to-author-only...e.com/courses/39204/pages/%3C%3C-miao-quan-wang-%3E%3E-one-second-champion-2020-xian-shang-kan-mian-fei-dian-ying-hong-kong-yue-yu-blu-ray
 22. https://u...content-available-to-author-only...e.com/eportfolios/1100/Home/__KO2020__
 23. https://d...content-available-to-author-only...e.com/eportfolios/7370/Home/BT__2020
 24. https://z...content-available-to-author-only...o.org/communities/apenny2020/
 25. https://c...content-available-to-author-only...e.com/courses/1259/pages/%3C%3Cxian-qi-po-an-%3E%3E-2020nian-dian-ying-wan-zheng-ban-a-penny-xiao-ya-~hkmovie
 26. https://p...content-available-to-author-only...e.com/courses/3143466/pages/bluray-xian-qi-po-an-yue-yu-xian-shang-kan-a-penny-%7C-wan-zheng-ban-2020-%3Ezai-xian-guan-kan-~-1080p
 27. https://b...content-available-to-author-only...e.com/courses/39205/pages/chu-bao-%3E-xian-shang-kan-wan-zheng-ban-2020-dian-ying-zai-xian-1080p-guan-kan-he-xia-zai
 28. https://u...content-available-to-author-only...e.com/eportfolios/1101/Home/HD_2020Caught_in_Time
 29. https://d...content-available-to-author-only...e.com/eportfolios/7390/Home/__Caught_in_Time2020_1080
 30. https://z...content-available-to-author-only...o.org/communities/shockwave-2/
 31. https://c...content-available-to-author-only...e.com/courses/1262/pages/chai-dan-zhuan-jia-2yue-xian-shang-%7Chd%7C1080p%7Candylau-shock-wave-2-2020-wan-zheng-ban-xiao-ya-ying-yin
 32. https://p...content-available-to-author-only...e.com/courses/3144361/pages/dian-ying-piao-fang-xia-zai-shi-pin-gao-qing-1080p-%3C%3Cchai-dan-zhuan-jia-2%3E%3E-dian-ying-shi-yong-btbao-cun-wen-jian-xia-zai-quan-chang
 33. https://b...content-available-to-author-only...e.com/courses/39216/pages/%3C%3Cchai-dan-zhuan-jia-2%3E%3E-nian-fen-2020dian-ying-%7C-hd-web-dl-wan-zheng-ban-%7Cmian-fei-zai-xian-guan-kan-chai-dan-zhuan-jia-2xia-zai
 34. https://u...content-available-to-author-only...e.com/eportfolios/1102/Home/2Shock_Wave_2__720P1080PBT_
 35. https://d...content-available-to-author-only...e.com/eportfolios/7417/Home/22020BT_HD_1080P
 36. https://p...content-available-to-author-only...e.com/eportfolios/79331/Home/HD2_2020Twelve_Nights_2
 37. https://b...content-available-to-author-only...e.com/eportfolios/685/Home/2_BluRay1080pTWELVE_NIGHTS_2
 38. https://u...content-available-to-author-only...e.com/eportfolios/1103/Home/2_2020__H_D__
 39. https://d...content-available-to-author-only...e.com/eportfolios/7423/Home/_2__TWELVE_NIGHTS_22020_
 40. https://e...content-available-to-author-only...e.com/eportfolios/3108/Home/2020Twelve_Nights2720P1080P
 41. https://r...content-available-to-author-only...e.com/eportfolios/3725/Home/NEW2
 42. https://c...content-available-to-author-only...e.com/eportfolios/853/Home/2_Twelvenights_2_2020
 43. https://s...content-available-to-author-only...e.com/eportfolios/439/Home/220201080PBT
Compilation error #stdin compilation error #stdout 0s 0KB
stdin
Standard input is empty
compilation info
Main.java:1: error: class, interface, or enum expected
https://zenodo.org/communities/solutip/
^
1 error
stdout
Standard output is empty