fork download
 1. /* package whatever; // don't place package name! */
 2.  
 3. import java.util.*;
 4. class M{
 5. static String c(String s){
 6. Map m = new HashMap();
 7. int i = 0,
 8. j;
 9. while(i < 67){
 10. m.put("abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABBCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789.?! ".charAt(i),
 11. "ɐqɔpǝɟɓɥıɾʞlɯuodbɹsʇnʌʍxʎz∀𐐒ƆᗡƎℲ⅁HIſ⋊⅂WNOԀΌᴚS⊥∩ΛMX⅄Z0⇂ᘔƐ߈ϛ9ㄥ86˙¿¡ ".charAt(i++));
 12. }
 13. String q = s.split("\\|")[0],
 14. z[] = (q + (s.equals(q)
 15. ? ""
 16. : new StringBuffer(q).reverse() + "")
 17. ).split("_"),
 18. r = "";
 19. for(i = -1; ++i < z.length;){
 20. q = "";
 21. for(char c : z[i].toCharArray()){
 22. q += m.get(c);
 23. }
 24. r += i%2 < 1
 25. ? z[i]
 26. : q;
 27. }
 28. return r;
 29. }
 30.  
 31. public static void main(String[] a){
 32. System.out.println(c("_Will I be mirrored?!"));
 33. System.out.println(c("Wi_ll I be mi_rrored?!"));
 34. System.out.println(c("Will I be mirror|ed?!"));
 35. System.out.println(c("This_ is a test_ cont_aining bo|t_h mirrors."));
 36. System.out.println(c("0_1_2_3_4_5|_6_7_8_9"));
 37. }
 38. }
Success #stdin #stdout 0.05s 711168KB
stdin
Standard input is empty
stdout
Mıll I qǝ ɯıɹɹoɹǝp¿¡
Will I qǝ ɯırrored?!
Will I be mirrorrorrim eb I lliW
This ıs ɐ ʇǝsʇ contɐıuıuɓ qooq ɓuıuıɐtnoc ʇsǝʇ ɐ sı sihT
0⇂2Ɛ4ϛϛ4Ɛ2⇂0