fork download
 1. // Struct thể hiện một node trên danh sách liên kết.
 2. struct Node
 3. {
 4. int value;
 5. struct Node* next;
 6. struct Node* prev;
 7.  
 8. Node()
 9. {
 10. value = 0;
 11. next = NULL;
 12. prev = NULL;
 13. }
 14.  
 15. void create_node(int _value)
 16. {
 17. value = _value;
 18. next = NULL;
 19. prev = NULL;
 20. }
 21. };
 22.  
 23. // Struct thể hiện 1 danh sách liên kết, với head là node đầu tiên và last là node cuối cùng.
 24. struct LinkedList
 25. {
 26. Node* head = new Node();
 27. Node* last = new Node();
 28.  
 29. LinkedList()
 30. {
 31. head = NULL;
 32. last = NULL;
 33. }
 34.  
 35. void add_to_front(int value)
 36. {
 37. Node* new_node = new Node();
 38. new_node -> create_node(value);
 39.  
 40. if (head == NULL)
 41. head = last = new_node;
 42. else
 43. {
 44. new_node -> next = head;
 45. head -> prev = new_node;
 46. head = new_node;
 47. }
 48. }
 49.  
 50. void add_to_last(int value)
 51. {
 52. Node* new_node = new Node();
 53. new_node -> create_node(value);
 54.  
 55. // Danh sách rỗng thì gán luôn head bằng node mới.
 56. if (head == NULL)
 57. head = last = new_node;
 58. else
 59. {
 60. // Ngược lại, tạo một node p để duyệt tới phần tử cuối của danh sách.
 61. Node* p = new Node();
 62. p = head;
 63. while (p -> next != NULL)
 64. p = p -> next;
 65.  
 66. // Cho next của phần tử cuối trỏ tới node mới và prev của node mới trỏ vào phần tử cuối.
 67. // Cập nhật lại node cuối cùng của danh sách sẽ là node mới.
 68. p -> next = new_node;
 69. new_node -> prev = p;
 70. last = new_node;
 71. }
 72. }
 73.  
 74. void add_to_position(int value, int x)
 75. {
 76. // Danh sách đang rỗng hoặc x = 1 thì coi như là chèn vào đầu danh sách.
 77. if (x == 1 || head == NULL) // Có thể đổi thành x = 0 tùy vào cách đánh số danh sách.
 78. {
 79. add_to_front(value);
 80. return;
 81. }
 82.  
 83. // Đi tìm node ở vị trí x - 1.
 84. Node* p = new Node();
 85. p = head;
 86. int k = 1;
 87. while (p != NULL && k + 1 != x)
 88. {
 89. p = p -> next;
 90. ++k;
 91. }
 92.  
 93. // Không tìm được node ở vị trí x - 1 thì xử lý riêng.
 94. if (k + 1 != x)
 95. {
 96. // Thông báo vị trí không hợp lệ, hoặc có thể coi như chèn vào cuối danh sách.
 97. // add_to_last(value);
 98. cout << "Invalid position\n";
 99. return;
 100. }
 101.  
 102. // Chèn node mới vào sau vị trí k = x - 1, chính là vị trí x.
 103. Node* new_node = new Node();
 104. new_node -> create_node(value);
 105.  
 106. // Xử lý node mới chèn vào.
 107. new_node -> next = p -> next;
 108. new_node -> prev = p;
 109.  
 110. // Xử lý hai node trước và sau node mới chèn vào.
 111. if (p -> next != NULL)
 112. p -> next -> prev = new_node;
 113. p -> next = new_node;
 114. }
 115.  
 116. void del_front()
 117. {
 118. if (head == NULL)
 119. {
 120. cout << "The linked-list is empty!\n";
 121. return;
 122. }
 123.  
 124. head = head -> next;
 125. head -> prev = NULL;
 126. }
 127.  
 128. void del_at_position(int x)
 129. {
 130. if (x == 1 || head == NULL || head -> next == NULL) // Hoặc x = 0 tùy vào cách đánh số danh sách.
 131. {
 132. del_front();
 133. return;
 134. }
 135.  
 136. // Tìm phần tử liền trước vị trí cần xóa. Tối đa chỉ tới vị trí áp chót.
 137. Node* p = head;
 138. int k = 1;
 139. while (p -> next -> next != NULL && k != x - 1)
 140. {
 141. p = p -> next;
 142. ++k;
 143. }
 144.  
 145. // Đã duyệt tới phần tử áp chót mà vẫn chưa tới được phần tử liền trước
 146. // vị trí cần xóa, thì kết luận không tồn tại vị trí cần xóa.
 147. if (k != x - 1)
 148. {
 149. cout << "The position is invalid\n";
 150. return;
 151. }
 152.  
 153. // Đặt p -> next trỏ tới phần tử liền sau phần tử cần xóa.
 154. // Đặt prev của phần tử liền sau phần tử cần xóa trỏ vào p.
 155. if (p -> next -> next == NULL) // Xóa ở cuối.
 156. p -> next = NULL;
 157. else // Xóa ở giữa.
 158. {
 159. p -> next -> next -> prev = p;
 160. p -> next = p -> next -> next;
 161. }
 162. }
 163.  
 164. void print_list()
 165. {
 166. for (Node* p = head; p != NULL; p = p -> next)
 167. cout << p -> value << ' ';
 168. }
 169.  
 170. int value_at_index(int x)
 171. {
 172. int k = 1;
 173. Node* p = head;
 174. while (p -> next != NULL && k != x)
 175. {
 176. p = p -> next;
 177. ++k;
 178. }
 179.  
 180. return p -> value;
 181. }
 182.  
 183. void input_linked_list(int n)
 184. {
 185. for (int i = 1; i <= n; ++i)
 186. {
 187. int value;
 188. cin >> value;
 189.  
 190. add_to_last(value);
 191. }
 192. }
 193. };
Compilation error #stdin compilation error #stdout 0s 0KB
stdin
Standard input is empty
compilation info
prog.cpp: In constructor ‘Node::Node()’:
prog.cpp:11:16: error: ‘NULL’ was not declared in this scope
     next = NULL;
        ^~~~
prog.cpp:11:16: note: ‘NULL’ is defined in header ‘<cstddef>’; did you forget to ‘#include <cstddef>’?
prog.cpp:1:1:
+#include <cstddef>
 // Struct thể hiện một node trên danh sách liên kết.
prog.cpp:11:16:
     next = NULL;
        ^~~~
prog.cpp: In member function ‘void Node::create_node(int)’:
prog.cpp:18:16: error: ‘NULL’ was not declared in this scope
     next = NULL;
        ^~~~
prog.cpp:18:16: note: ‘NULL’ is defined in header ‘<cstddef>’; did you forget to ‘#include <cstddef>’?
prog.cpp: In constructor ‘LinkedList::LinkedList()’:
prog.cpp:31:16: error: ‘NULL’ was not declared in this scope
     head = NULL;
        ^~~~
prog.cpp:31:16: note: ‘NULL’ is defined in header ‘<cstddef>’; did you forget to ‘#include <cstddef>’?
prog.cpp: In member function ‘void LinkedList::add_to_front(int)’:
prog.cpp:40:21: error: ‘NULL’ was not declared in this scope
     if (head == NULL)
           ^~~~
prog.cpp:40:21: note: ‘NULL’ is defined in header ‘<cstddef>’; did you forget to ‘#include <cstddef>’?
prog.cpp: In member function ‘void LinkedList::add_to_last(int)’:
prog.cpp:56:21: error: ‘NULL’ was not declared in this scope
     if (head == NULL)
           ^~~~
prog.cpp:56:21: note: ‘NULL’ is defined in header ‘<cstddef>’; did you forget to ‘#include <cstddef>’?
prog.cpp: In member function ‘void LinkedList::add_to_position(int, int)’:
prog.cpp:77:31: error: ‘NULL’ was not declared in this scope
     if (x == 1 || head == NULL) // Có thể đổi thành x = 0 tùy vào cách đánh số danh sách.
                ^~~~
prog.cpp:77:31: note: ‘NULL’ is defined in header ‘<cstddef>’; did you forget to ‘#include <cstddef>’?
prog.cpp:95:17: error: ‘cout’ was not declared in this scope
         cout << "Invalid position\n";
         ^~~~
prog.cpp: In member function ‘void LinkedList::del_front()’:
prog.cpp:118:21: error: ‘NULL’ was not declared in this scope
     if (head == NULL)
           ^~~~
prog.cpp:118:21: note: ‘NULL’ is defined in header ‘<cstddef>’; did you forget to ‘#include <cstddef>’?
prog.cpp:119:13: error: ‘cout’ was not declared in this scope
       cout << "The linked-list is empty!\n";
       ^~~~
prog.cpp:122:24: error: ‘NULL’ was not declared in this scope
     head -> prev = NULL;
            ^~~~
prog.cpp:122:24: note: ‘NULL’ is defined in header ‘<cstddef>’; did you forget to ‘#include <cstddef>’?
prog.cpp: In member function ‘void LinkedList::del_at_position(int)’:
prog.cpp:127:31: error: ‘NULL’ was not declared in this scope
     if (x == 1 || head == NULL || head -> next == NULL) // Hoặc x = 0 tùy vào cách đánh số danh sách.
                ^~~~
prog.cpp:127:31: note: ‘NULL’ is defined in header ‘<cstddef>’; did you forget to ‘#include <cstddef>’?
prog.cpp:133:37: error: ‘NULL’ was not declared in this scope
     while (p -> next -> next != NULL && k != x - 1)
                   ^~~~
prog.cpp:133:37: note: ‘NULL’ is defined in header ‘<cstddef>’; did you forget to ‘#include <cstddef>’?
prog.cpp:142:13: error: ‘cout’ was not declared in this scope
       cout << "The position is invalid\n";
       ^~~~
prog.cpp:147:38: error: ‘NULL’ was not declared in this scope
       if (p -> next -> next == NULL) // Xóa ở cuối.
                   ^~~~
prog.cpp:147:38: note: ‘NULL’ is defined in header ‘<cstddef>’; did you forget to ‘#include <cstddef>’?
prog.cpp: In member function ‘void LinkedList::print_list()’:
prog.cpp:159:35: error: ‘NULL’ was not declared in this scope
     for (Node* p = head; p != NULL; p = p -> next)
                  ^~~~
prog.cpp:159:35: note: ‘NULL’ is defined in header ‘<cstddef>’; did you forget to ‘#include <cstddef>’?
prog.cpp:160:13: error: ‘cout’ was not declared in this scope
       cout << p -> value << ' ';
       ^~~~
prog.cpp: In member function ‘int LinkedList::value_at_index(int)’:
prog.cpp:167:29: error: ‘NULL’ was not declared in this scope
     while (p -> next != NULL && k != x)
               ^~~~
prog.cpp:167:29: note: ‘NULL’ is defined in header ‘<cstddef>’; did you forget to ‘#include <cstddef>’?
prog.cpp: In member function ‘void LinkedList::input_linked_list(int)’:
prog.cpp:181:13: error: ‘cin’ was not declared in this scope
       cin >> value;
       ^~~
stdout
Standard output is empty