fork download
 1. <?php
 2.  
 3. $aposta1=50;
 4. $aposta2=150;
 5. $aposta3=300;
 6.  
 7. $total = 500;
 8.  
 9. $perc1= ($aposta1*100)/$total;
 10.  
 11. $perc2= ($aposta2*100)/$total;
 12.  
 13. $perc3= ($aposta3*100)/$total;
 14.  
 15. $premio = 100000;
 16.  
 17. $recebe1= ($premio*$perc1)/100;
 18.  
 19. $recebe2= ($premio*$perc2)/100;
 20.  
 21. $recebe3= ($premio*$perc3)/100;
 22.  
 23. echo $recebe1 ."\n";
 24.  
 25. echo $recebe2 ."\n";
 26.  
 27. echo $recebe3;
 28.  
Success #stdin #stdout 0.02s 23552KB
stdin
Standard input is empty
stdout
10000
30000
60000