fork download
 1. #include <climits>
 2. #include <iostream>
 3. #include <set>
 4. #include <vector>
 5. using namespace std;
 6.  
 7. // spravíme si struct na uloženie hrany:
 8. // "to" je kam vedie, "length" je jej dĺžka
 9.  
 10. struct edge { int to, length; };
 11.  
 12. // funkcia dijkstra() vráti dĺžku najkratšej cesty v grafe "graph"
 13. // z vrcholu "source" do vrcholu "target"
 14.  
 15. // v "graph" musia mať všetky hrany nezáporné dĺžky
 16.  
 17. // všimnite si odovzdanie parametru "graph" const-referenciou, aby sa
 18. // zbytočne nekopíroval
 19.  
 20. int dijkstra(const vector< vector<edge> > &graph, int source, int target) {
 21.  
 22. // inicializácia: vzdialenosť "source" je 0, ostatné vrcholy nekonečno
 23. vector<int> min_distance( graph.size(), INT_MAX );
 24. min_distance[ source ] = 0;
 25.  
 26. // active_vertices je množina obsahujúca záznamy tvaru "(d,v)"
 27. // kde "v" je ešte nespracovaný vrchol
 28. // a "d" je doteraz najlepšia známa vzdialenosť zo "source" do "v"
 29.  
 30. // keďže set<> v C++ je usporiadaný, je táto množina usporiadaná primárne
 31. // podľa vzdialenosti od "source"
 32.  
 33. set< pair<int,int> > active_vertices;
 34. active_vertices.insert( {0,source} );
 35.  
 36. // dokola opakujeme:
 37. // vyber nespracovaný vrchol najbližší ku "source"
 38. // tento vrchol je odteraz definitívne spracovaný
 39. // prejdi všetky hrany z neho a skús zmenšiť vzdialenosti do susedov
 40.  
 41. while (!active_vertices.empty()) {
 42.  
 43. // zisti, ktorý vrchol ideme spracúvať
 44. int where = active_vertices.begin()->second;
 45.  
 46. // ak je to "target", sme hotoví
 47. if (where == target) return min_distance[where];
 48.  
 49. // zmaž jeho záznam spomedzi vrcholov čakajúcich na spracovanie
 50. active_vertices.erase( active_vertices.begin() );
 51.  
 52. // prejdi všetky hrany vychádzajúce z "where"
 53. for (const auto &ed : graph[where])
 54. // pozri, či touto hranou niečo zlepšíme
 55. if (min_distance[ed.to] > min_distance[where] + ed.length) {
 56. // ak vieme zlepšiť vzdialenosť do "ed.to", zmažeme starý
 57. // záznam o tomto vrchole ...
 58. // (ak mal doteraz min_distance == INT_MAX a teda ešte nemal
 59. // záznam v active_vertices, nič sa nezmaže)
 60. active_vertices.erase( { min_distance[ed.to], ed.to } );
 61. // ... zlepšíme mu zapamätanú vzdialenosť ...
 62. min_distance[ed.to] = min_distance[where] + ed.length;
 63. // ... a vyrobíme o ňom nový záznam
 64. active_vertices.insert( { min_distance[ed.to], ed.to } );
 65. }
 66. }
 67.  
 68. // ak sme sa dostali až sem, cesta zo "source" do "target" neexistuje
 69. return INT_MAX;
 70. }
 71.  
 72. int main() {
 73. // test na miniatúrnom grafe:
 74. // (0) ---1--> (1) ---1---> (2) ---1--> (3)
 75. // \ /
 76. // -----------------2--------------->
 77.  
 78. vector< vector<edge> > graph = { { {1,1}, {3,2} }, { {2,1} }, { {3,1} }, { } };
 79. cout << dijkstra(graph,0,3) << endl; // vypíše 2
 80. cout << dijkstra(graph,0,2) << endl; // vypíše 2
 81. cout << dijkstra(graph,1,2) << endl; // vypíše 1
 82. cout << dijkstra(graph,2,0) << endl; // vypíše INT_MAX
 83. }
Success #stdin #stdout 0s 3460KB
stdin
Standard input is empty
stdout
2
2
1
2147483647