fork(8) download
 1. #include <bits/stdc++.h>
 2.  
 3. const long N = 100000 + 10;
 4. const long MOD = 1000000007;
 5. using namespace std;
 6. typedef long long LL;
 7. int res = 0;
 8. int n, a[N], b[N], t[4*N], cf[4*N], f[N], cs[N],ca[N], id = 0;
 9. bool cmp(int i,int j)
 10. {
 11. return a[i] < a[j];
 12. }
 13. void discretization() //roi rac
 14. {
 15. for (int i = 1; i <= n; i++) b[i] = a[i], cs[i] = i;
 16. sort(cs+1,cs+n+1,cmp);
 17. sort(b+1,b+n+1);
 18. int it = 0;
 19. for (int i = 1; i <= n; i++) {
 20. if ( b[i] != b[i-1] ) a[cs[i]] = ++it;
 21. else a[cs[i]] = it;
 22. }
 23. for (int i = 1; i <= n; i++) b[i] = 0;
 24. }
 25. void update(int k,int l,int r,int u,int v,int cc)
 26. {
 27. if ( l > v || r < u ) return;
 28. if ( l >= u && r <= v ) {
 29. if ( cc == 0 ) {
 30. f[k] = cc;
 31. t[k] = cc;
 32. } else f[k] = (f[k] + cc) % MOD;
 33. return;
 34. }
 35. if ( t[k] != -1 ) {
 36. f[2*k] = t[k];
 37. t[2*k] = t[k];
 38. t[2*k+1] = t[k];
 39. f[2*k+1] = t[k];
 40. t[k] = -1;
 41. }
 42. int mid;
 43. mid = (l+r)/2;
 44. update(k*2,l,mid,u,v,cc);
 45. update(k*2+1,mid+1,r,u,v,cc);
 46. f[k] = (f[k*2] + f[k*2+1]) % MOD;
 47. }
 48. void visit(int k,int l,int r,int u,int v)
 49. {
 50. if ( l > v || r < u ) return;
 51. if ( l >= u && r <= v ) {
 52. res = (res + f[k]) % MOD;
 53. return;
 54. }
 55. if ( t[k] != -1 ) {
 56. f[2*k] = t[k];
 57. t[2*k] = t[k];
 58. t[2*k+1] = t[k];
 59. f[2*k+1] = t[k];
 60. t[k] = -1;
 61. }
 62. int mid;
 63. mid = (l+r)/2;
 64. visit(k*2,l,mid,u,v);
 65. visit(k*2+1,mid+1,r,u,v);
 66. f[k] = (f[k*2] + f[k*2+1]) % MOD;
 67. }
 68. int binarysearch(int x)
 69. {
 70. int l = 0, r = id, m, ans;
 71. while ( l <= r ) {
 72. m = (l+r) / 2;
 73. if ( b[m] < x ) {
 74. ans = m;
 75. l = m+1;
 76. }
 77. else r = m - 1;
 78. }
 79. return ans;
 80. }
 81. int main()
 82. {
 83. //freopen("NTSEQ.inp","r",stdin);
 84. //freopen("NTSEQ.out","w",stdout);
 85. cin >> n;
 86. for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> a[i];
 87. discretization();
 88. a[n+1] = N - 5;
 89. for (int i = 1; i <= 4*n; i++) t[i] = -1;
 90. for (int i = 1; i <= n+1; i++) { //mang f là mảng đếm phân phối của b[i]; f[b[x]] đến f[b[x+1]-1] quản lý số lượng dãy con có độ dài là x.
 91. int x;
 92. b[id+1] = N - 5;
 93. x =binarysearch(a[i]);
 94. if ( ca[a[i]] < x ) update(1,1,n,a[i],a[i],0); // nếu xuất hiện a[j] = a[i] Ở trước đó mà độ dài tại a[j] < độ dài tại a[i] thì gán f[a[i]] = 0; để k phải cộng nhiều lần.
 95. if ( a[i] + 1 <= b[x+1]-1)
 96. update(1,1,n,a[i]+1,b[x+1]-1,0); //gán giá trị tại a[i]+1 đến b[x+1] - 1 = 0;
 97.  
 98. b[x+1] = a[i];
 99. res = 0;
 100. if ( x == 0 ) res = 1;
 101. else visit(1,1,n,b[x],a[i]-1);
 102. cf[i] = res; // cf là số dãy con lớn nhất kết thúc = a[i];
 103. update(1,1,n,a[i],a[i],cf[i]);
 104.  
 105. if ( x == id ) ++id;
 106. ca[a[i]] = x; // mang ca[i] là độ dài lớn nhất của dãy tăng dần mà kết thúc ở i;
 107. }
 108. cout << cf[n+1];
 109. }
 110.  
Success #stdin #stdout 0s 7812KB
stdin
Standard input is empty
stdout
1