fork download
 1. # Definition of price.
 2. price <- function(rating, age) {
 3. peakAge <- rating- 50
 4. price <- rating / 2
 5. ret <- sapply(1:length(rating), function(i){
 6. if (age[i] > peakAge[i]) {
 7. p <- price[i] * (5 - (age[i] - peakAge[i]) / 2)
 8. } else {
 9. p <- price[i] * 5 * (age[i] + 1) / peakAge[i]
 10. }
 11. return(ifelse(p<0, 0, p))
 12. })
 13. return(ret)
 14. }
 15.  
 16. # Create a price dataset.
 17. wineSet1 <- function(n=300) {
 18. randVector <- runif(n * 2)
 19. rating <- randVector[1:n] * 50 + 50
 20. age <- randVector[(n+1):(n*2)] * 50
 21. price <- price(rating, age) * (runif(1) * 0.2 + 0.9)
 22. data <- cbind(rating, age, price)
 23. return(data)
 24. }
 25.  
 26. getDistances <- function(data, v1) {
 27. #distances <- sqrt(sum(sweep(data[,1:2],2,v1,FUN="-")^2))
 28. distances <- apply(data[,c(1,2)], 1, function(v2) sqrt(sum((v2 - v1) ^ 2)))
 29. distanceFrame <- cbind(distances,c(1:row(data)))#data.frame(distance=distances, index=1:nrow(data))
 30. ord=order(distanceFrame[,1])
 31. return(distanceFrame[ord,])
 32. }
 33.  
 34. # KNN estimate.
 35. knnEstimate <- function(data, v1, k=3) {
 36. v <- unlist(v1)
 37. idx <- order(sqrt(colSums((t(data[,1:2]) - v) ^ 2)))[1:k]
 38. return(mean(data[idx,3]))
 39. }
 40. # Divide data set into training set and test set.
 41. divideData <- function(data, test = 0.1) {
 42. testIndices <- which(runif(nrow(data)) < test)
 43. return(list(test=data[testIndices,], train=data[-testIndices,]))
 44. }
 45.  
 46. testAlgorithm <- function(algF, trainSet, testSet) {
 47. errorVector <- apply(testSet, 1, function(row) {
 48. #print(paste(row[3], algF(trainSet, row[1:2])))
 49. return(row[3] - algF(trainSet, row[1:2]))
 50. } )
 51. return(mean(errorVector ^ 2))
 52. }
 53.  
 54. crossValidate <- function(algF, data, trials=100, test=0.1) {
 55. errorVector <- sapply(1:trials, function(i) {
 56. #print(paste('Trail', i))
 57. dataSets <- divideData(data, test)
 58. v <- testAlgorithm(algF, dataSets[['train']], dataSets[['test']])
 59. return(v)
 60. })
 61. return(sum(errorVector) / trials)
 62. }
 63.  
 64. data <- wineSet1()
 65. print(crossValidate(weightedKNN, data))
 66.  
Success #stdin #stdout 0.31s 22832KB
stdin
Standard input is empty
stdout
Standard output is empty