fork download
 1. #include <cstdio>
 2. #include <vector>
 3. using namespace std;
 4.  
 5. // Hàm sinh hoán vị tiếp theo trong thứ tự từ điển.
 6. // Trả về `k` là vị trí mà hoán vị bắt đầu thay
 7. // đổi so với hoán vị trước.
 8. // k < 0 nếu đây đã là hoán vị cuối cùng.
 9. int next(vector<int> &a) {
 10. int k, l, n = a.size();
 11. for (k = n-2; k>=0; k--) if (a[k] < a[k+1]) break;
 12. if (k<0) return k;
 13. for (l = n-1; l>k; l--) if (a[k] < a[l]) break;
 14. swap(a[k], a[l]);
 15. for (int i=k+1, j=n-1; i<j; i++, j--) swap(a[i], a[j]);
 16. return k;
 17. }
 18.  
 19. bool f[1000];
 20. int seed = 0;
 21. int cache[1001];
 22.  
 23. // Kiểm tra xem tại a[i] có thỏa điều kiện L < R
 24. // như đã giải thích ở trên hay không.
 25. bool check(const vector<int> &a, int i) {
 26. int n = a.size();
 27. seed += 1;
 28. int r = 1e9;
 29. // Tìm R là giá trị nhỏ nhất ở bên phải a[i]
 30. // Đồng thời đánh dấu các giá trị xuất hiện
 31. // ở bên phải a[i]
 32. for (int j=i+1; j<n; j++) {
 33. cache[a[j]] = seed;
 34. r = min(r, a[j]);
 35. }
 36. // Tìm L là giá trị lớn nhất nhỏ hơn a[i]
 37. // ở bên trái a[i] => L không xuất hiện ở bên phải
 38. int l = 0;
 39. for (int j=a[i]-1; j>=1; j--) {
 40. if (cache[j] != seed) {
 41. l = j;
 42. break;
 43. }
 44. }
 45. return l < r;
 46. }
 47.  
 48. // Lần lượt kiểm tra và cập nhật các phần tử
 49. // từ a[k] trở lên, đồng thời kiểm tra xem
 50. // tất cả các phần tử có thỏa mãn điều kiện
 51. // L < R hay không.
 52. bool ok(const vector<int> &a, int k) {
 53. int n = a.size();
 54. for (int i=k; i<n; i++) {
 55. f[i] = check(a, i);
 56. if (i>0) f[i] &= f[i-1];
 57. }
 58. return f[n-1];
 59. }
 60.  
 61. int main() {
 62. int n, m;
 63. scanf("%d%d", &n, &m);
 64. vector<int> a(n);
 65. for (int i=0; i<n; i++) scanf("%d", &a[i]);
 66.  
 67. int k = 0, count = 0;
 68. while (m--) {
 69. if (ok(a, k)) count++;
 70. k = next(a);
 71. if (k < 0) break;
 72. }
 73.  
 74. printf("%d", count);
 75. return 0;
 76. }
 77.  
Runtime error #stdin #stdout #stderr 0s 15240KB
stdin
Standard input is empty
stdout
Standard output is empty
stderr
terminate called after throwing an instance of 'std::bad_alloc'
 what(): std::bad_alloc