fork download
 1. #include <iostream>
 2. #include <vector>
 3. #include <algorithm> // Hàm sort
 4. using namespace std;
 5.  
 6. // Cấu trúc để lưu cạnh đồ thị,
 7. // u, v là 2 đỉnh, w là trọng số cạnh
 8. struct edge {
 9. int u, v, w;
 10. };
 11. // Hàm so sánh để dùng trong hàm sort ở dưới
 12. bool cmp(const edge &a, const edge &b) {
 13. return a.w < b.w;
 14. }
 15.  
 16. // Số đỉnh tối đa trong đề bài
 17. #define N 10005
 18.  
 19. // 2 mảng sử dụng trong Disjoint Set
 20. int cha[N], hang[N];
 21.  
 22. // Tìm xem u thuộc cây nào
 23. int find(int u) {
 24. if (cha[u] != u) cha[u] = find(cha[u]);
 25. return cha[u];
 26. }
 27.  
 28. // Hợp nhất 2 cây chứ u và v,
 29. // Trả về false nếu không thể hợp nhất
 30. bool join(int u, int v) {
 31. u = find(u); v = find(v);
 32. if (u == v) return false;
 33. if (hang[u] == hang[v]) hang[u]++;
 34. if (hang[u] < hang[v]) cha[u] = v;
 35. else cha[v]=u;
 36. return true;
 37. }
 38.  
 39. int main() {
 40. // Thêm dòng này để cin, cout chạy nhanh
 41. ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0);
 42.  
 43. // Nhập vào số đỉnh và số cạnh
 44. int n, m; cin >> n >> m;
 45.  
 46. // Nhập danh sách các cạnh
 47. vector<edge> edges(m);
 48. for (edge &e: edges) cin >> e.u >> e.v >> e.w;
 49.  
 50. // Sắp xếp lại các cạnh theo trọng số tăng dần
 51. sort(edges.begin(), edges.end(), cmp);
 52.  
 53. // Khởi tạo cấu trúc Disjoint Set
 54. for (int i=1; i<=n; i++) {
 55. cha[i] = i;
 56. hang[i] = 0;
 57. }
 58.  
 59. // Lưu tổng trọng số các cạnh trong cây khung nhỏ nhất
 60. int mst_weight = 0;
 61.  
 62. // Duyệt qua các cạnh theo thứ tự đã sắp xếp
 63. for (edge &e: edges) {
 64. // Thử hợp nhất 2 cây chứa u và v
 65. if (join(e.u, e.v)) {
 66. // Hợp nhất thành công, ta thêm e và kết quả
 67. mst_weight += e.w;
 68. }
 69. }
 70.  
 71. // Xuất kết quả
 72. cout << mst_weight;
 73. return 0;
 74. }
Runtime error #stdin #stdout 0s 4400KB
stdin
Standard input is empty
stdout
Standard output is empty