fork download
 1. /*
 2.   Program računa maksimalnu sumu u zapisu brojeva u obliku trokuta. Problem se može riješiti
 3.   na nekoliko načina (npr. dinamičko programiranje), ovdje ćemo predstaviti rekurzivno rješenje.
 4.  
 5.   Označimo s f(i,j) maksimalnu sumu koja završava na nekom putu odozdo prema gore na i-tom retku
 6.   i j-tom stupcu i neka je T 2D polje koje sprema unesene podatke i visine je h. || je mjera za duljinu.
 7.   Tada f(i,j) možemo rekonstruirati preko prijašnjih riješenja
 8.  
 9.   T(i,j), i = h-1
 10.   f(i,j) ={
 11.   max{f(i+1,j), f(i+1,j+1) : j = 0,1, ..., |T(i+1)|-1}+T(i,j), 0<= i< h-1.
 12.  
 13.   Kako svi putovi završavaju u početnom vrhu trokuta (0,0), onda i maksimalni put završava u (0,0)
 14.  
 15.   *** komentar: koristimo memoizaciju kako bi spremeli vrijednosti prevog rekurzivnog računanja funkcije f
 16. */
 17.  
 18.  
 19.  
 20. #include <iostream>
 21. using namespace std;
 22.  
 23. // C support
 24. #include <cstdlib>
 25. #include <cstring> // memset
 26.  
 27. // input from file
 28. #include <fstream>
 29.  
 30. #define MEMO
 31. #define NONE -1
 32.  
 33. #define MAX(a,b) ((a) > (b) ? (a) : (b))
 34.  
 35.  
 36.  
 37. int max_sum_trian(short T[100][100], int MaxSums[100][100], int row, int col, int height)
 38. {
 39. // varijable
 40. int max_value;
 41. // rekruzija
 42. if (row == height-1) return T[row][col];
 43.  
 44. // rekurzivni poziv
 45.  
 46. #ifdef NO_MEMO
 47. return (MAX(max_sum_trian(T,MaxSums, row+1, col,height), max_sum_trian(T,MaxSums, row+1, col+1,height))+T[row][col]);
 48. #endif
 49.  
 50. // s memoizacijom
 51. #ifdef MEMO
 52. if (MaxSums[row+1][col] == NONE) MaxSums[row+1][col] = max_sum_trian(T,MaxSums, row+1, col,height);
 53. if (MaxSums[row+1][col+1] == NONE) MaxSums[row+1][col+1] = max_sum_trian(T,MaxSums, row+1, col+1,height);
 54.  
 55. MaxSums[row][col] = MAX(MaxSums[row+1][col], MaxSums[row+1][col+1])+T[row][col];
 56. return MaxSums[row][col];
 57. #endif
 58.  
 59.  
 60. }
 61.  
 62.  
 63. int main()
 64. {
 65. // postavljanje podataka
 66. // 2D apolje za spremanje podataka
 67.  
 68.  
 69. short T[100][100];
 70. int max_sums[100][100];
 71.  
 72. int n; // broj testnih primjera
 73. int max_value; // rjesenje
 74. int height; // visina trokuta
 75.  
 76. int num_of_Tests = 0;
 77.  
 78. cin >> n;
 79.  
 80. while(++num_of_Tests<=n)
 81. {
 82.  
 83. // incijaliziraj polja T, max_sums
 84. memset(T, 0, sizeof(T[0][0]) * 100 * 100);
 85. memset(max_sums, NONE, sizeof(max_sums[0][0]) * 100 * 100);
 86.  
 87.  
 88. // ucitavanje podataka trokuta
 89. cin >> height;
 90.  
 91. int row = 0;
 92. while(row < height)
 93. {
 94. for(int col = 0; col <= row; col++) cin >> T[row][col];
 95. row++;
 96. }
 97.  
 98. // rjesavanje problema
 99. max_value = max_sum_trian(T,max_sums, 0,0, height);
 100. // ispis outputa
 101. cout << max_value << endl;
 102.  
 103. } // end of num_of_tests<n
 104.  
 105. }
Success #stdin #stdout 0s 3464KB
stdin
2
3
1
2 1
1 2 3
4 
1 
1 2 
4 1 2
2 3 1 1
stdout
5
9