fork download
 1. #include <iostream>
 2. #include <cstring>
 3. #include <string>
 4. #define M 10 // M là số nút có trên bảng băm, đủ để chứa các nút nhập vào bảng băm
 5. #define NULLKEY -1
 6. using namespace std;
 7. struct Hash
 8. {
 9. int Bucket[M];
 10. };
 11. void initHash(Hash &H)
 12. {
 13. for(int i=0;i<M;i++)
 14. {
 15. H.Bucket[i]=NULLKEY;
 16. };
 17. };
 18. int Hashing(int k, int j)
 19. {
 20. if(j==0)return k%M;
 21. return (k%M+j*j)%M;
 22. };
 23. void insertHash(Hash &H,int k)
 24. {
 25. int j=0;
 26. int i=k%M;
 27. if(H.Bucket[i]==NULLKEY)
 28. {H.Bucket[i]=k;}
 29. else
 30. {
 31. for( j=0;j<M;j++){
 32. i=(k%M+j*j)%M;
 33. if (H.Bucket[i] == -1) {
 34. H.Bucket[i] = k;
 35. break;
 36. }
 37. if(j>=10){cout<<"\nBang bam bi day, khong them duoc";return;};
 38. };
 39.  
 40. };
 41.  
 42.  
 43. };
 44. void traverseAllHash(Hash H)
 45. {
 46. for(int i=0;i<M;i++)
 47. {
 48. if(H.Bucket[i]!=NULLKEY)
 49. cout<<i<<" --> "<<H.Bucket[i]<<endl;
 50. else
 51. cout<<i<<endl;
 52. };
 53. };
 54.  
 55. int main()
 56. {
 57. Hash H;
 58. initHash(H);
 59.  
 60. int n,x;cin>>n; // n la so luong gia tri can phai luu tru
 61. for (int i = 1; i<=n;i++)
 62. {
 63. cin>>x;
 64. cout<<"\nInsert "<<x;
 65. insertHash(H,x); // them 1 gia tri du lieu vao bang bam
 66. }
 67. cout<<"\nCreated Hash:"<<endl;
 68. traverseAllHash(H);
 69.  
 70. return 0;
 71. }
 72.  
 73.  
Success #stdin #stdout 0.01s 5344KB
stdin
12
6
63
6
73
36
41
87
21
38
6
77
71
stdout
Insert 6
Insert 63
Insert 6
Insert 73
Insert 36
Insert 41
Insert 87
Insert 21
Insert 38
Insert 6
Insert 77
Insert 71
Created Hash:
0 --> 36
1 --> 41
2 --> 21
3 --> 63
4 --> 73
5 --> 6
6 --> 6
7 --> 6
8 --> 87
9 --> 38