fork download
 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.ComponentModel;
 4. using System.Data;
 5. using System.Drawing;
 6. using System.Linq;
 7. using System.Text;
 8. using System.Windows.Forms;
 9. using SettingsTest.Properties;
 10. using System.IO;
 11. using System.Collections;
 12.  
 13.  
 14. namespace SettingsTest
 15. {
 16. public partial class Form1 : Form
 17. {
 18. // ############################################### ZMIENNE GLOBALNE ##############################################
 19.  
 20. // deklaracja tablic rejestracji użytkownika
 21. string[] wprowadzLogin_tablica = null;
 22. string[] wprowadzHaslo_tablica = null;
 23. string[] powtorzWprowadzHaslo_tablica = null;
 24. string[] wprowadzNrTel_tablica = null;
 25. string[] wprowadzInnaInformacja_tablica = null;
 26.  
 27. int ktoraOsoba = 0;
 28. bool wykonanieRejestracji = false;
 29.  
 30. // domyślna wartość formularzu rejestracji użytkownika
 31. string LoginDomyslny_tekst = "login";
 32. string HasloDomyslny_tekst = "hasło";
 33. string LoginRejestracjaDomyslny_tekst = "login";
 34. string HasloRejestracjaDomyslny_tekst = "hasło";
 35. string PowtorzHasloRejestracjaDomyslny_tekst = "powtórz hasło";
 36. string NrTelefonuRejestracjaDomyslny_tekst = "nr telefonu";
 37. string InnaInformacjaRejestracjaDomyslny_tekst = "inna informacja";
 38.  
 39. // katalog kontrolek typu textBox
 40. Dictionary<TextBox, string> dic;
 41.  
 42. // ############################################### KONSTRUKTOR ##############################################
 43.  
 44. public Form1()
 45. {
 46. InitializeComponent();
 47.  
 48. // ustawienie napisu na wysokości komunikatu : Twoje konto zostało usunięte
 49. zalogujSie_label.Location = new Point(16, 151);
 50. zalogujSie_label2.Location = new Point(16, 180);
 51.  
 52. // obowiązkowe pola formularzu rejestracji
 53. dic = new Dictionary<TextBox, string>();
 54. dic.Add(wprowadzLogin, "login");
 55. dic.Add(wprowadzHaslo, "hasło");
 56. dic.Add(powtorzWprowadzHaslo, "powtórz hasło");
 57.  
 58. }
 59.  
 60. // ############################################### MENU ##############################################
 61.  
 62. // ZAPISZ USTAWIENIA //
 63. // zapis stanu kontrolek do pliku TXT
 64. private void zapisz_stan(bool x)
 65. {
 66. // zapis stanu do pliku _name.txt
 67. TextWriter tw = new StreamWriter("date.txt");
 68.  
 69. // skonwertowanie zapisanej wartości do int 16 bitowego
 70. tw.WriteLine(Convert.ToInt16(x));
 71. tw.Close();
 72. }
 73.  
 74. // odczyt stanu kontrolek z pliku TXT
 75. private void stan(RadioButton x)
 76. {
 77. TextReader tr = new StreamReader("date.txt");
 78. int zmienna = Convert.ToInt16(tr.ReadLine());
 79. if (zmienna == 1)
 80. {
 81. x.Checked = true;
 82. }
 83. else
 84. {
 85. x.Checked = false;
 86. }
 87.  
 88. tr.Close();
 89. }
 90. private void btnWrite_Click(object sender, EventArgs e)
 91. {
 92. zapisz_stan(ukryjUzytkownikow_kontrolka.Checked);
 93. zapisz_stan(pokazUzytkownikow_kontrolka.Checked);
 94. zapisz_stan(pokazUstawienia_check.Checked);
 95.  
 96. }
 97.  
 98. private void btnRead_Click(object sender, EventArgs e)
 99. {
 100. stan(ukryjUzytkownikow_kontrolka);
 101. stan(pokazUzytkownikow_kontrolka);
 102. }
 103.  
 104.  
 105. // ############################################### LOGOWANIE ##############################################
 106.  
 107. // formularz logowania ( loginBox - pole loginu , loginHasło - pole hasła )
 108. private void loginBox_Click(object sender, EventArgs e)
 109. {
 110. // jeżeli w TextBoxie istnieje tekst domyślny to go kasujemy
 111. if (loginBox.Text == LoginDomyslny_tekst) loginBox.Text = "";
 112. }
 113.  
 114. private void hasloBox_Click(object sender, EventArgs e)
 115. {
 116. if (hasloBox.Text == HasloDomyslny_tekst) hasloBox.Text = "";
 117. // Włączenie pola jako PASSWD w chwili usunięcia tekstu domyślnego
 118. hasloBox.UseSystemPasswordChar = false;
 119. }
 120.  
 121.  
 122. private void LogowaniePrzycisk_Click(object sender, EventArgs e)
 123. {
 124. // wywołanie przycisku odczytajDane
 125. odczytajDane_Click(sender, e);
 126.  
 127. // ADMIN - logowanie
 128. string login_admina = "admin";
 129. string haslo_admina = "12345";
 130.  
 131. // SPRAWDZENIE - logowania || wyświetlamy panel administratora
 132. if (loginBox.Text == login_admina && hasloBox.Text == haslo_admina)
 133. {
 134. panelMenu.Visible = true;
 135.  
 136. // panel użytkownika, zmiana napisu kto zalogowany
 137. panel1.Visible = true;
 138. panelLogowania.Visible = false;
 139. twojLogin.Text = "";
 140. twojLogin.Text += login_admina;
 141. splitContainer1.Panel2.BackColor = System.Drawing.Color.Azure;
 142.  
 143. if (pokazUzytkownikow_kontrolka.Checked == false && ukryjUzytkownikow_kontrolka.Checked == false)
 144. {
 145. ukryci_uzytkownicy.Visible = true;
 146. ukryci_uzytkownicy.Items.Add("Aktualnie nie ma użytkowników w bazie !");
 147. }
 148. return;
 149. }
 150.  
 151. // ############################################### PANEL UŻYTKOWNIKA ##############################################
 152.  
 153. bool ok = false;
 154. for (int i = 0; i < wprowadzLogin_tablica.Length;i++)
 155. {
 156. if (loginBox.Text == wprowadzLogin_tablica[i] && hasloBox.Text == wprowadzHaslo_tablica[i])
 157. {
 158. panelMenu.Visible = true;
 159. ok = true;
 160. panel2.Visible = true;
 161. panel1.Visible = false;
 162. panelLogowania.Visible = false;
 163. twojLogin.Text = "";
 164. Login_usera.Text = "";
 165. NrTelUsera.Text = "";
 166. InnaInformacja_usera.Text = "";
 167. splitContainer1.Panel2.BackColor = System.Drawing.Color.Honeydew;
 168.  
 169. // jeżeli w polu wprowadzNrTel (formularz rejestracji) istnieje tekst domyślny, zmieniamy napis na "nie podano danych"
 170. if (wprowadzNrTel.Text == "nr telefonu") NrTelUsera.Text = "nie podano nr tel";
 171. else NrTelUsera.Text += wprowadzNrTel_tablica[i];
 172.  
 173. if (wprowadzInnaInformacja.Text == "inna informacja") InnaInformacja_usera.Text = "nie podano informacji";
 174. else InnaInformacja_usera.Text += wprowadzInnaInformacja_tablica[i];
 175.  
 176. // nadpisanie tekstu domyślnego wprowadzonym tekstem z tablicy
 177. twojLogin.Text += wprowadzLogin_tablica[i];
 178. Login_usera.Text += wprowadzLogin_tablica[i];
 179.  
 180. }
 181. }
 182.  
 183. if (!ok) { MessageBox.Show("Podano nie poprawne bądź nie istniejące dane logowania !", "Logowanie", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
 184. return;
 185. }
 186. panel1.Visible = true;
 187. }
 188.  
 189.  
 190. // wylogowanie użytkownika
 191. private void wylogujLabel_Click(object sender, EventArgs e)
 192. {
 193. // przywrócenie domyślnych wartości pól
 194. loginBox.Text = LoginDomyslny_tekst;
 195. hasloBox.Text = HasloDomyslny_tekst;
 196. hasloBox.UseSystemPasswordChar = true;
 197. panelLogowania.Visible = true;
 198.  
 199. if (loginBox.Text != "admin")
 200. {
 201. splitContainer1.Panel2.BackColor = System.Drawing.Color.LightBlue;
 202. panel2.Visible = false;
 203. panel1.Visible = false;
 204. panelMenu.Visible = false;
 205.  
 206. }
 207. else
 208. {
 209. splitContainer1.Panel2.BackColor = System.Drawing.Color.LightBlue;
 210. panel1.Visible = false;
 211. panel2.Visible = true;
 212. panelMenu.Visible = false;
 213.  
 214.  
 215. }
 216. }
 217.  
 218. // ############################################### PANEL ADMINA ##############################################
 219.  
 220. private void dodajUzytkownika_Click(object sender, EventArgs e)
 221. {
 222. // odkrywamy panel rejestracji użytkownika, tym samym wyświetlamy przycisk ukrywający panel rejestracji
 223. panelDodaniaUsera.Visible = true;
 224. ukryjFormularz.Visible = true;
 225. dodajUzytkownika.Visible = false;
 226. ukryjFormularz.Location = new Point(9, 9);
 227. }
 228.  
 229. private void ukryjFormularz_Click(object sender, EventArgs e)
 230. {
 231. // ukrywamy panel rejestracji użytkownika, tym samym wyświetlamy przycisk odkrywający panel rejestracji
 232. panelDodaniaUsera.Visible = false;
 233. dodajUzytkownika.Location = new Point(9, 9);
 234. dodajUzytkownika.Visible = true;
 235. ukryjFormularz.Visible = false;
 236. }
 237.  
 238. // rejestracja użytkownika - - ukrywanie tekstu domyślnego z pól formularzu - -
 239. private void wprowadzUseraUsuniecie_Click(object sender, EventArgs e)
 240. {
 241. // jeżeli w polu wprowadzLogin istnieje tekt domyślny to kasujemy zawartość pola
 242. if (wprowadzLogin.Text == LoginRejestracjaDomyslny_tekst) wprowadzLogin.Text = "";
 243. }
 244.  
 245. private void wprowadzHasloUsuniecie_Click(object sender, EventArgs e)
 246. {
 247. if (wprowadzHaslo.Text == HasloRejestracjaDomyslny_tekst) wprowadzHaslo.Text = "";
 248. wprowadzHaslo.UseSystemPasswordChar = false;
 249. }
 250.  
 251. private void powtorzWprowadzHasloUsunicie_Click(object sender, EventArgs e)
 252. {
 253. if (powtorzWprowadzHaslo.Text == PowtorzHasloRejestracjaDomyslny_tekst) powtorzWprowadzHaslo.Text = "";
 254. powtorzWprowadzHaslo.UseSystemPasswordChar = false;
 255. }
 256.  
 257. private void wprowadzNrTelUsuniecie_Click(object sender, EventArgs e)
 258. {
 259. if (wprowadzNrTel.Text == NrTelefonuRejestracjaDomyslny_tekst) wprowadzNrTel.Text = "";
 260. }
 261.  
 262. private void wprowadzInnaInformacjaUsuniecie_Click(object sender, EventArgs e)
 263. {
 264. if (wprowadzInnaInformacja.Text == InnaInformacjaRejestracjaDomyslny_tekst) wprowadzInnaInformacja.Text = "";
 265. }
 266.  
 267. // walidacja formularzu rejestracji
 268. private void RejestracjaPrzycisk_Click(object sender, EventArgs e)
 269. {
 270.  
 271. // utworzenie listy stringów
 272. List<string> failedFields = new List<string>();
 273.  
 274. // przelecenei po wszystkich konstrolkach
 275. foreach (var key in dic.Keys)
 276. {
 277.  
 278. // sprawdzenei czy kontrolka nie jest pusta bądź nie posiada tekstu z TAG
 279. if (string.IsNullOrEmpty(key.Text) || key.Text == (string)key.Tag)
 280. {
 281. // jezeli posiada zapisujemy ją w tablicy dic
 282. failedFields.Add(dic[key]);
 283. }
 284.  
 285. }
 286.  
 287. // sprawdzenie
 288. if (failedFields.Any())
 289. {
 290. // wyświetlenie napisu wraz z czytaniem wartości z tablicy KEY'a
 291. string message = "Wymagane pola nie są uzupełnione!" + Environment.NewLine
 292. + string.Join(Environment.NewLine, failedFields);
 293. MessageBox.Show(message);
 294. }
 295. // jeżeli nie ma błędu
 296. else
 297. {
 298. // tworzymy dynamiczną tablicę przetrzymującą ile osób mamy jednorazowo wprowadzić do tablicy
 299. int UzytkownikowDoWprowadzenia = 1;
 300. wprowadzLogin_tablica = new string[UzytkownikowDoWprowadzenia];
 301. wprowadzHaslo_tablica = new string[UzytkownikowDoWprowadzenia];
 302. powtorzWprowadzHaslo_tablica = new string[UzytkownikowDoWprowadzenia];
 303. wprowadzNrTel_tablica = new string[UzytkownikowDoWprowadzenia];
 304. wprowadzInnaInformacja_tablica = new string[UzytkownikowDoWprowadzenia];
 305.  
 306. try
 307. {
 308. // przepisujemy dane z pól formularzu do tablicy
 309. wprowadzLogin_tablica[ktoraOsoba] = wprowadzLogin.Text;
 310. wprowadzHaslo_tablica[ktoraOsoba] = wprowadzHaslo.Text;
 311. powtorzWprowadzHaslo_tablica[ktoraOsoba] = powtorzWprowadzHaslo.Text;
 312. wprowadzNrTel_tablica[ktoraOsoba] = wprowadzNrTel.Text;
 313. wprowadzInnaInformacja_tablica[ktoraOsoba] = wprowadzInnaInformacja.Text;
 314.  
 315. // odczytajDane_Click(sender, e);
 316. /* for (int i = 0; i < 1; i++)
 317.   {
 318.   if (wprowadzLogin.Text == wprowadzLogin_tablica[i])
 319.   {
 320.   this.wprowadzLogin.BackColor = System.Drawing.Color.MistyRose;
 321.   return;
 322.   }
 323.   else
 324.   {
 325.   this.wprowadzLogin.BackColor = System.Drawing.Color.White;
 326.   }
 327.   }*/
 328.  
 329. // jeżeli pola haseł są różne, zaznaczamy pola i kończymy działanie funkcji
 330. if (wprowadzHaslo.Text != powtorzWprowadzHaslo.Text)
 331. {
 332. this.wprowadzHaslo.BackColor = System.Drawing.Color.MistyRose;
 333. this.powtorzWprowadzHaslo.BackColor = System.Drawing.Color.MistyRose;
 334. return;
 335. }
 336. else
 337. {
 338. this.wprowadzHaslo.BackColor = System.Drawing.Color.White;
 339. this.powtorzWprowadzHaslo.BackColor = System.Drawing.Color.White;
 340. }
 341.  
 342. // konwersja textBoxa na stringa w celu sprawdzenia długości znaków i ew. wywaleniu błędu
 343. string wprowadzNrTel_ciag = wprowadzNrTel.Text;
 344. if (wprowadzNrTel_ciag.Length == 9 || wprowadzNrTel_ciag.Length == 0 || wprowadzNrTel_ciag == "nr telefonu")
 345. {
 346. this.wprowadzNrTel.BackColor = System.Drawing.Color.White;
 347. }
 348. else
 349. {
 350. this.wprowadzNrTel.BackColor = System.Drawing.Color.MistyRose;
 351. return;
 352. }
 353.  
 354.  
 355. }
 356. // gdyby coś podczas zapisu poszło nie tak
 357. catch
 358. {
 359.  
 360. MessageBox.Show("Błędny zapis - spróbuj ponownie", "Walidacja formularzu", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
 361. return;
 362.  
 363. }
 364.  
 365.  
 366. // wyświeltenie użytkowników w panelu administratora
 367. // zmienne lokalne oznaczające wprowadzoną wartość dotyczącą użytkownika
 368. string wyswietlenie_loginu = "Login: ";
 369. string wyswietlenie_nr_tel = "Numer telefonu: ";
 370. string wyswietlenie_inna_informacja = "Inna informacja: ";
 371.  
 372. // wyświetlenie wartości na ListBoxie z tablicy
 373. uzytkownicy.Items.Clear();
 374. uzytkownicy.Items.Add("Osoba nr : " + ktoraOsoba);
 375. wyswietlenie_loginu += wprowadzLogin_tablica[ktoraOsoba];
 376. uzytkownicy.Items.Add(wyswietlenie_loginu);
 377. wyswietlenie_nr_tel += wprowadzNrTel_tablica[ktoraOsoba];
 378. uzytkownicy.Items.Add(wyswietlenie_nr_tel);
 379. wyswietlenie_inna_informacja += wprowadzInnaInformacja_tablica[ktoraOsoba];
 380. uzytkownicy.Items.Add(wyswietlenie_inna_informacja);
 381. // nowa linia po każdym użytkowniku
 382. uzytkownicy.Items.Add("");
 383.  
 384.  
 385. // koniec rejestracji
 386. MessageBox.Show("Rejestracja zakończona pomyślnie", "Rejestracja", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
 387. // rejestracja się wykonała, zmieniamy stan kontrolki na TRUE aby móc wyświetlić dane zarejestrowanej osoby w ListBoxie
 388. wykonanieRejestracji = true;
 389.  
 390. if (wykonanieRejestracji == true)
 391. {
 392. // skasowanie treści formularzu
 393. wprowadzLogin.Text = "";
 394. wprowadzHaslo.Text = "";
 395. powtorzWprowadzHaslo.Text = "";
 396. wprowadzNrTel.Text = "";
 397. wprowadzInnaInformacja.Text = "";
 398.  
 399. // przywrócenie tekstu domyślnego
 400. wprowadzLogin.Text = LoginRejestracjaDomyslny_tekst;
 401. wprowadzHaslo.Text = HasloRejestracjaDomyslny_tekst;
 402. powtorzWprowadzHaslo.Text = PowtorzHasloRejestracjaDomyslny_tekst;
 403. wprowadzNrTel.Text = NrTelefonuRejestracjaDomyslny_tekst;
 404. wprowadzInnaInformacja.Text = InnaInformacjaRejestracjaDomyslny_tekst;
 405. zapiszDane_Click(sender, e);
 406. // RejestracjaPrzycisk_Click(sender, e);
 407.  
 408. }
 409. }
 410. }
 411.  
 412. // dodatkowa walidacja nr komórkowego - ta sprawdza czy wprowadzone wartości są liczbami w przeciwnym razie zwraca błąd
 413. private void wprowadzNrTel_KeyUp(object sender, EventArgs e)
 414. {
 415. try
 416. {
 417. int value = int.Parse(this.wprowadzNrTel.Text);
 418. }
 419. catch
 420. {
 421. this.wprowadzNrTel.BackColor = System.Drawing.Color.MistyRose;
 422. return;
 423.  
 424. }
 425. }
 426.  
 427. // DO PANELU UŻYTKOWNIKA
 428. private void pokazUstawienia_check_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
 429. {
 430. if (pokazUstawienia_check.Checked == true)
 431. {
 432. panelZmianyDanychUsera.Visible = true;
 433. }
 434. else
 435. {
 436. panelZmianyDanychUsera.Visible = false;
 437. pokazUstawienia_check.Checked = false;
 438. }
 439. }
 440.  
 441. // zapis tablic do pliku TXT
 442. private void zapiszDane_Click(object sender, EventArgs e)
 443. {
 444. // otwarcie pliku do zapisu, wraz z opcją dopisywania do pliku - true
 445. using (System.IO.StreamWriter file = new System.IO.StreamWriter(@"C:\w.txt", true)) {
 446. // lecimy po wszystkich elementach tablicy
 447. for (int i = 0; i < wprowadzLogin_tablica.Length; i++)
 448. // uzupełniamy plik na podstawie elementów tablicy wprowadzLogin
 449. foreach (string line in wprowadzLogin_tablica)
 450. {
 451. // zapis każdej tablicy jako osobnego wierszu do pliku TXT
 452. file.WriteLine(wprowadzLogin_tablica[i]);
 453. file.WriteLine(wprowadzHaslo_tablica[i]);
 454. file.WriteLine(powtorzWprowadzHaslo_tablica[i]);
 455. file.WriteLine(wprowadzNrTel_tablica[i]);
 456. file.WriteLine(wprowadzInnaInformacja_tablica[i]);
 457. }
 458. }
 459. }
 460.  
 461. // odczyt tablic z pliku TXT
 462. private void odczytajDane_Click(object sender, EventArgs e)
 463. {
 464. // utworzenie obiektu ArrayList - tablica
 465. ArrayList tablica = new ArrayList();
 466. string line;
 467. // otworzenie pliku do czytania jego zawartości
 468. System.IO.StreamReader file = new System.IO.StreamReader(@"c:\w.txt");
 469. // czytanie pliku linijka po linijce do zmiennej tablica
 470. while ((line = file.ReadLine()) != null)
 471. {
 472. tablica.Add(line);
 473. }
 474.  
 475. // ponowne utworzenie tablic o wielkości 1/5 każdej tablicy
 476. wprowadzLogin_tablica = new string[tablica.Count / 5];
 477. wprowadzHaslo_tablica = new string[tablica.Count / 5];
 478. powtorzWprowadzHaslo_tablica = new string[tablica.Count / 5];
 479. wprowadzNrTel_tablica = new string[tablica.Count / 5];
 480. wprowadzInnaInformacja_tablica = new string[tablica.Count / 5];
 481.  
 482. // zapis do tablicy
 483. int j = 0;
 484. for (int i = 0; i < tablica.Count; i++)
 485. {
 486. // zapisujemy każdy wiersz pliku TXT do odpowiadającej jemu tablicy
 487. if (i % 5 == 0) {wprowadzLogin_tablica[j] = tablica[i].ToString();}
 488. if (i % 5 == 1) {wprowadzHaslo_tablica[j] = tablica[i].ToString();}
 489. if (i % 5 == 2) {powtorzWprowadzHaslo_tablica[j] = tablica[i].ToString();}
 490. if (i % 5 == 3) {wprowadzNrTel_tablica[j] = tablica[i].ToString();}
 491. if (i % 5 == 4) {wprowadzInnaInformacja_tablica[j++] = tablica[i].ToString();}
 492. }
 493.  
 494. // zamknięcie pliku
 495. file.Close();
 496. }
 497.  
 498. private void ukryjUzytkownikow_kontrolka_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
 499. {
 500. // jeżeli chcemy ukryć użytkownikow, ukrywamy listBox użytkownicy a w zamian tego otwieramy listBox informujący, że użytkownicy
 501. // zostali ukryci
 502. if (ukryjUzytkownikow_kontrolka.Checked == true)
 503. {
 504. uzytkownicy.Visible = false;
 505. ukryci_uzytkownicy.Visible = true;
 506. ukryci_uzytkownicy.Items.Clear();
 507. ukryci_uzytkownicy.Items.Add("Użytkownicy zostali ukryci !");
 508. }
 509. }
 510.  
 511. // jeżeli chcemy pokazać użytkowników ukrywamy ListBox z ukrytymi użytkownikami
 512. // dodatkowo sprawdzamy czy wykonano rejestrację, jeżeli nie, wyświetlamy napis : "Aktualnie nie ma użytkowników w bazie"
 513. private void pokazUzytkownikow_kontrolka_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
 514. {
 515. if (pokazUzytkownikow_kontrolka.Checked == true) {
 516. ukryci_uzytkownicy.Visible = false;
 517. uzytkownicy.Visible = true;
 518. }
 519. if (wykonanieRejestracji == false)
 520. {
 521. ukryci_uzytkownicy.Visible = true;
 522. uzytkownicy.Items.Clear();
 523. uzytkownicy.Items.Add("Aktualnie nie ma użytkowników w bazie !");
 524. }
 525. }
 526.  
 527. private void usunUzytkownika_przycisk_Click(object sender, EventArgs e)
 528. {
 529. int Index = uzytkownicy.SelectedIndex;
 530. uzytkownicy.Items[Index] = wprowadzLogin_tablica[0];
 531. MessageBox.Show(wprowadzLogin_tablica[0]);
 532. }
 533.  
 534.  
 535.  
 536.  
 537. }
 538. }
Compilation error #stdin compilation error #stdout 0s 0KB
stdin
Standard input is empty
compilation info
prog.cpp:445:12: error: stray ‘@’ in program
prog.cpp:468:13: error: stray ‘@’ in program
prog.cpp:1:7: error: expected nested-name-specifier before ‘System’
prog.cpp:1:7: error: ‘System’ has not been declared
prog.cpp:2:7: error: expected nested-name-specifier before ‘System’
prog.cpp:2:7: error: ‘System’ has not been declared
prog.cpp:2:13: error: expected ‘;’ before ‘.’ token
prog.cpp:2:13: error: expected unqualified-id before ‘.’ token
prog.cpp:3:7: error: expected nested-name-specifier before ‘System’
prog.cpp:3:7: error: ‘System’ has not been declared
prog.cpp:3:13: error: expected ‘;’ before ‘.’ token
prog.cpp:3:13: error: expected unqualified-id before ‘.’ token
prog.cpp:4:7: error: expected nested-name-specifier before ‘System’
prog.cpp:4:7: error: ‘System’ has not been declared
prog.cpp:4:13: error: expected ‘;’ before ‘.’ token
prog.cpp:4:13: error: expected unqualified-id before ‘.’ token
prog.cpp:5:7: error: expected nested-name-specifier before ‘System’
prog.cpp:5:7: error: ‘System’ has not been declared
prog.cpp:5:13: error: expected ‘;’ before ‘.’ token
prog.cpp:5:13: error: expected unqualified-id before ‘.’ token
prog.cpp:6:7: error: expected nested-name-specifier before ‘System’
prog.cpp:6:7: error: ‘System’ has not been declared
prog.cpp:6:13: error: expected ‘;’ before ‘.’ token
prog.cpp:6:13: error: expected unqualified-id before ‘.’ token
prog.cpp:7:7: error: expected nested-name-specifier before ‘System’
prog.cpp:7:7: error: ‘System’ has not been declared
prog.cpp:7:13: error: expected ‘;’ before ‘.’ token
prog.cpp:7:13: error: expected unqualified-id before ‘.’ token
prog.cpp:8:7: error: expected nested-name-specifier before ‘System’
prog.cpp:8:7: error: ‘System’ has not been declared
prog.cpp:8:13: error: expected ‘;’ before ‘.’ token
prog.cpp:8:13: error: expected unqualified-id before ‘.’ token
prog.cpp:9:7: error: expected nested-name-specifier before ‘SettingsTest’
prog.cpp:9:7: error: ‘SettingsTest’ has not been declared
prog.cpp:9:19: error: expected ‘;’ before ‘.’ token
prog.cpp:9:19: error: expected unqualified-id before ‘.’ token
prog.cpp:10:7: error: expected nested-name-specifier before ‘System’
prog.cpp:10:7: error: ‘System’ has not been declared
prog.cpp:10:13: error: expected ‘;’ before ‘.’ token
prog.cpp:10:13: error: expected unqualified-id before ‘.’ token
prog.cpp:11:7: error: expected nested-name-specifier before ‘System’
prog.cpp:11:7: error: ‘System’ has not been declared
prog.cpp:11:13: error: expected ‘;’ before ‘.’ token
prog.cpp:11:13: error: expected unqualified-id before ‘.’ token
prog.cpp:16:5: error: expected unqualified-id before ‘public’
prog.cpp:538:1: error: expected ‘}’ at end of input
stdout
Standard output is empty