fork(3) download
 1. #include <iostream>
 2. using namespace std;
 3.  
 4. //Bài này nếu dùng mảng đánh dấu, tôi sẽ đạt đc độ phức tạp yêu cầu là 3n
 5. //Đối với những bài toán sắp xếp, nếu giá trị các phần tử trong mảng không quá cao(phải là số lớn hơn 0), mà số lượng
 6. //các phần tử lớn, bản thân mình thấy dùng mảng đánh dấu là NO.1 :), ý kiến cá nhân thôi
 7.  
 8. int main() {
 9.  
 10. //Khai báo mảng a, khai báo cứng cho nhanh, mảng a có 10 phần tử
 11. int a[10] = {11, 1, 6, 3, 5, 2, 7, 9, 8, 4};
 12.  
 13. //Khai báo mảng đánh dấu( độ dài mảng = max(a[i]), nghĩa là bằng với giá trị
 14. //cao nhất của 1 phần tử nào đó trong mảng n. Khai báo mảng b và khởi tạo mọi
 15. //giá trị trong mảng = 0
 16. int b[10000+1] = {};
 17.  
 18. //Chạy 1 vòng lặp mất O(n) để đánh dấu
 19. for(int i = 0; i < 10; i++){
 20. b[a[i]]++;
 21. }
 22.  
 23. //Chạy vòng lặp mất m + n để lưu lại giá trị vào mảng a
 24. //Ở đây m < n rất nhiều, nên tổng chi phí 2 vòng for trên chưa vượt quá 3n.
 25. //Dùng mẹo đơn giản :)
 26. int dem = 0;
 27. for(int j = 0; j <= 10000; j++){
 28. while(b[j] > 0){
 29. a[dem] = j;
 30. b[j]--;
 31. dem++;
 32. }
 33. }
 34.  
 35. //In lại để kiểm tra mảng đã sắp xếp
 36. for(int i = 0; i < 10; i++){
 37. cout << a[i] << " ";
 38. }
 39.  
 40. return 0;
 41. }
Success #stdin #stdout 0s 2740KB
stdin
Standard input is empty
stdout
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11