fork download
  1. import sys
  2.  
  3. if sys.version_info < ( 3, 1):
  4. # หากใช้ python ต่ำกว่า 3.3 ให้หยุดการทำงาน
  5. sys.exit("เสียใจด้วย :( โค้ดคำสั่งนี้ต้องการ Python 3.2 ขึ้นไป") #ออกจากการทำงาน
  6. # หากเช็คแล้วเวอร์ชั่นสูงกว่า Python 3.3
  7. print("โค้ด Python ทำงาน :)")
Success #stdin #stdout 0.11s 10088KB
stdin
Standard input is empty
stdout
โค้ด Python ทำงาน :)