fork download
 1. #include <stdio.h>
 2.  
 3. int main(void)
 4. {
 5. int i, j;
 6. long dec; /* ให้รับค่าอินพุทแบบ Long Integer - เลขจำนวนเต็มแบบยาว */
 7. int bit[32]; /* จองพื้นที่ในการเก็บข้อมูลเลขฐาน 2 ลงใน Array */
 8.  
 9. clrscr(); /* เคลียร์หน้าจอ */
 10. printf("Decimal Number : "); /* แจ้งผู้ใช้เพื่อเตรียมป้อนค่าเลขฐาน 10 */
 11. scanf("%ld", &dec); /* ต้องใช้ ld เพราะ Input มันเป็นแบบ Long Integer */
 12. i = 0; /* กำหนดค่าเริ่มต้นของ Array */
 13. /* ทำตามที่ได้ออกแบบโปรแกรมเอาไว้ ... ยังไงยังงั้นเลย 55555+ */
 14. do {
 15. bit[i++] = dec % 2; /* การหารเอาเศษ เพื่อให้เป็นคำตอบ */
 16.  
 17. /* การหารทั่วไป แต่ตัวแปร dec ของภาษา C มันเป็น Integer หรือ เลขจำนวนเต็ม */
 18. /* ดังนั้นมันจึงตัดเศษ (หรือทศนิยม) ทิ้งไปโดยอัตโนมัติ */
 19. dec = dec / 2;
 20.  
 21. } while (dec > 0); /* เงื่อนไขที่ทำจนกระทั่ง dec = 0 ก็ออกจากวังวนเงื่อนไข */
 22.  
 23. /* การแสดงผลของการแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 2*/
 24. /* j = i - 1 และให้ j ลดค่าลงทีละ 1 ... ก็คืออ่านข้อมูลถอยหลังกลับเท่านั้นเองครับ */
 25. /* เพราะตัวแปรแบบ Array ในภาษา C มันเก็บข้อมูลจากซ้ายไปขวา */
 26. /* ทำให้ LSB มันไปอยู่ทางซ้าย ส่วน MSB มันไปอยู่ทางขวา */
 27. for(j = i - 1; j >= 0; j--)
 28. printf("%d", bit[j]);
 29.  
 30. printf("\n");
 31. return 0;
 32.  
 33. }
Success #stdin #stdout 0.02s 26036KB
stdin
Standard input is empty
stdout
#include <stdio.h>

int main(void)
{
int i, j;
long dec; /* ให้รับค่าอินพุทแบบ Long Integer - เลขจำนวนเต็มแบบยาว */
int bit[32]; /* จองพื้นที่ในการเก็บข้อมูลเลขฐาน 2 ลงใน Array */

  clrscr(); /* เคลียร์หน้าจอ */
  printf("Decimal Number : "); /* แจ้งผู้ใช้เพื่อเตรียมป้อนค่าเลขฐาน 10 */
  scanf("%ld", &dec); /* ต้องใช้ ld เพราะ Input มันเป็นแบบ Long Integer */
  i = 0; /* กำหนดค่าเริ่มต้นของ Array */
  /* ทำตามที่ได้ออกแบบโปรแกรมเอาไว้ ... ยังไงยังงั้นเลย 55555+ */
  do {
    bit[i++] = dec % 2; /* การหารเอาเศษ เพื่อให้เป็นคำตอบ */

    /* การหารทั่วไป แต่ตัวแปร dec ของภาษา C มันเป็น Integer หรือ เลขจำนวนเต็ม */
    /* ดังนั้นมันจึงตัดเศษ (หรือทศนิยม) ทิ้งไปโดยอัตโนมัติ */
    dec = dec / 2;

  } while (dec > 0); /* เงื่อนไขที่ทำจนกระทั่ง dec = 0 ก็ออกจากวังวนเงื่อนไข */

  /* การแสดงผลของการแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 2*/
  /* j = i - 1 และให้ j ลดค่าลงทีละ 1 ... ก็คืออ่านข้อมูลถอยหลังกลับเท่านั้นเองครับ */
  /* เพราะตัวแปรแบบ Array ในภาษา C มันเก็บข้อมูลจากซ้ายไปขวา */
  /* ทำให้ LSB มันไปอยู่ทางซ้าย ส่วน MSB มันไปอยู่ทางขวา */
  for(j = i - 1; j >= 0; j--)
    printf("%d", bit[j]);

printf("\n");
return 0;

}