fork(1) download
 1. /*
 2.  * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 3.  * To change this template file, choose Tools | Templates
 4.  * and open the template in the editor.
 5.  */
 6.  
 7. //Thuat toan quay lui
 8. public class ThuatToanQuayLui {
 9.  
 10. int [] kq, chon, v;
 11. int n, dem=0;
 12.  
 13. //Khởi tạo giá trị
 14. void khoitao()
 15. {
 16. n = 8;
 17. v = new int[n];
 18. v[0] = 5 ; v[1] = 2; v[3] = 4; v[4] = 8; v[5] = 9; v[6] = 7; v[7] = 5;
 19. chon = new int[n];
 20. kq = new int[n];
 21. for(int j=0;j<n;j++)
 22. chon[j] = kq[j] = 0;
 23. }
 24.  
 25. //In kết quả
 26. void inkq()
 27. {
 28. System.out.println("\n Cach thu" + ++dem + ":");
 29. for(int j=0;j<n;j++)
 30. System.out.println(""+ kq[j]);
 31.  
 32. }
 33.  
 34. //Tìm số hợp lý
 35. void tim(int i, int d)
 36. {
 37. if(i>n) inkq();
 38. else
 39. for(int j=0; j<n; j++)
 40. {
 41. if(chon[j]==0 && v[j]>d)// Nếu bình xăng chưa được chọn và có thể bay
 42. {
 43. kq[i-1] = v[j]; chon[j]=1;// Lấy bình xăng và đánh dấu đã đỗ.
 44. tim(i+1, v[j]-d);
 45. kq[i-1] = 0; chon[j]=0;
 46.  
 47. }
 48. }
 49. }
 50.  
 51. public static void main(String[]args){
 52. ThuatToanQuayLui m = new ThuatToanQuayLui();
 53. int d=2;
 54. m.khoitao();
 55. m.tim(1,d);
 56. }
 57. }
 58.  
Compilation error #stdin compilation error #stdout 0s 0KB
stdin
Standard input is empty
compilation info
Main.java:8: error: class ThuatToanQuayLui is public, should be declared in a file named ThuatToanQuayLui.java
public class ThuatToanQuayLui {
    ^
1 error
stdout
Standard output is empty