fork download
 1. // kdel
 2. // https://v...content-available-to-author-only...e.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fils.ntucoder.net%2Fckfinder%2Fuserfiles%2Ffiles%2F220813%2520-%2520De%2520bai.docx&wdOrigin=BROWSELINK
 3. #include <bits/stdc++.h>
 4. using namespace std;
 5.  
 6. long long n, k, a[100009];
 7.  
 8. unordered_map<int, int> dem;
 9. multiset<int> ms;
 10.  
 11. int main() {
 12. freopen("inp.txt", "rt", stdin);
 13.  
 14. ios::sync_with_stdio(0);
 15.  
 16. cin >> n >> k;
 17. for (int i = 1; i <= n; i++) {
 18. cin >> a[i];
 19. }
 20. int cnt = 0;
 21.  
 22. int ans = 0;
 23.  
 24. k++;
 25. // bài toán tương đương: là tìm dãy con có k+1 loại phần tử khác nhau và xóa
 26. // sau đó thống kê xem phần tử nào xuất hiện nhiều nhất
 27. // 2 con trỏ cơ bản
 28.  
 29.  
 30. for (int l = 1, r = 1; r <= n; r++) {
 31. dem[a[r]]++;
 32.  
 33. if (dem[a[r]] == 1) {
 34. ms.insert(1); //multiset lưu số lần xuất hiện của từng loại ký tự/số
 35. } else {
 36. auto it = ms.find(dem[a[r]] - 1);
 37. ms.insert(dem[a[r]]);
 38. ms.erase(it);
 39. }
 40. while (dem.size() > k) {
 41. auto it = dem.find(a[l]);
 42. auto it1 = ms.find(it->second);
 43.  
 44. it->second--;
 45.  
 46. if (it->second == 0) {
 47. dem.erase(it);
 48. ms.erase(it1);
 49. } else {
 50. ms.erase(it1);
 51. ms.insert(it->second);
 52. }
 53.  
 54. l++;
 55. }
 56.  
 57. ans = max(ans, *ms.rbegin());
 58. }
 59. std::cout << ans << endl;
 60. }
 61.  
Success #stdin #stdout 0.01s 5344KB
stdin
Standard input is empty
stdout
0