fork download
 1. /* package whatever; // don't place package name! */
 2.  
 3. import java.util.*;
 4. import java.lang.*;
 5. import java.io.*;
 6.  
 7. /* Name of the class has to be "Main" only if the class is public. */
 8. class Ideone
 9. {
 10. int [] kq, chon, v;
 11. int n, dem=0;
 12.  
 13. //Khởi tạo giá trị
 14. void khoitao()
 15. {
 16. n = 8;
 17. v = new int[n];
 18. v[0] = 5 ; v[1] = 2; v[3] = 4; v[4] = 8; v[5] = 9; v[6] = 7; v[7] = 5;
 19. chon = new int[n];
 20. kq = new int[n];
 21. for(int j=0;j<n;j++)
 22. chon[j] = kq[j] = 0;
 23. }
 24.  
 25. //In kết quả
 26. void inkq()
 27. {
 28. System.out.println("\n Cach thu" + ++dem + ":");
 29. for(int j=0;j<n;j++)
 30. System.out.println(""+ kq[j]);
 31.  
 32. }
 33.  
 34. //Tìm số hợp lý
 35. void tim(int i, int d)
 36. {
 37. if(i>n) inkq();
 38. else
 39. for(int j=0; j<n; j++)
 40. {
 41. if(chon[j]==0 && v[j]>d)// Nếu bình xăng chưa được chọn và có thể bay
 42. {
 43. kq[i-1] = v[j]; chon[j]=1;// Lấy bình xăng và đánh dấu đã đỗ.
 44. tim(i+1, v[j]-d);
 45. kq[i-1] = 0; chon[j]=0;
 46.  
 47. }
 48. }
 49. }
 50.  
 51. public static void main(String[]args){
 52. Ideone m = new Ideone();
 53. int d=2;
 54. m.khoitao();
 55. m.tim(1,d);
 56. }
 57. }
Success #stdin #stdout 0.04s 2184192KB
stdin
Standard input is empty
stdout
Standard output is empty